Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Bergel Tomasz
Miejsce pracy :
Lista publikacji w Inżynierii Rolniczej :
Nr
Dostępne
Tytuł
Streszczenia :
Ukryj
Sortuj według :
Tytułów Daty
28 # 1598
Małe oczyszczalnie ścieków jako element ochrony środowiska wiejskiego

W referacie naświetlono problem konieczności stosowania małych oczyszczalni ścieków jako istotnego czynnika wpływającego na ochronę środowiska wiejskiego. Przedstawiono również krótką charakterystykę 4 oczyszczalni pracujących na zasadzie niskoobciążonego osadu czynnego, a na podstawie 10-miesięcznego okresu obserwacji dokonano oceny skuteczności działania tych obiektów.

45 Tom II # 1128
Objętość ścieków bytowych a zużycie wody w gospodarstwach wiejskich

Jednym z podstawowych problemów procesu projektowania systemów kanalizacyjnych jest prawidłowe określenie objętości ścieków bytowych. Jest to podstawowy parametr, który w zależności od poprawności jego przyjęcia wpływa w dalszym etapie na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne całego systemu, a także na skuteczność oczyszczania ścieków. Objętość ścieków bytowych powstających w gospodarstwach domowych zwykle przyjmuje się jako równą objętości zużytej wody. Jednakże w małych jednostkach osadniczych i na terenach o rozproszonej zabudowie objętość zużywanej wody i sposób jej użytkowania jest bardzo zróżnicowany. Zarówno wytyczne krajowe jak i zagraniczne podają jednostkową objętość ścieków równą 150 dm3•Mk-1 •d-1. Przeprowadzone badania w miejscowości Mszana Górna dowiodły, że istnieją znaczne rozbieżności między rzeczywistą a przyjmowaną w projektowaniu ilością zużycia wody, a w konsekwencji idzie objętością ścieków bytowych odprowadzanych do kanalizacji. Zaobserwowane zużycie wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło średnio ok. 61 dm3•Mk-1 •d-1, co stanowiło zaledwie 40 % wartości z wytycznych. Różnica ta wynika między innymi z tzw. bezściekowego zużycia wody, które można określić, wykorzystując strukturę użycia wody. W badanych gospodarstwach główny udział w tym zużyciu stanowiła woda wykorzystywana w związku z chowem zwierząt, ale może to również być woda użyta do podlewania upraw, mycia samochodów i maszyn rolniczych oraz rozcieńczania środków ochrony roślin.

28 # 1596
Ograniczenie strat wody w wiejskich systemach wodociągowych jako istotny czynnik racjonalnego gospodarowania wodą

W artykule przedstawiono charakterystykę strat wody występujących w sieciach wodociągowych zewnętrznych i instalacjach wewnętrznych, wskazano różne metody ich wykrywania i możliwości ograniczenia, co w znaczący sposób wpływa na racjonalne gospodarowanie wodą i na efekty finansowe zakładów wodociągowych. Ze względu na niewielką liczbę publikacji dotyczących tego problemu w odniesieniu do wodociągów wiejskich przeprowadzono analizę dwuletniej produkcji i wielkości zużycia wody w jednym z wodociągów położonym nieopodal Krakowa.

36 # 1079
Wpływ nowej ustawy o opłatach za korzysta nie ze środowiska na warunki ekonomiczne przedsiębiorstw wodociągowych oraz odbiorców wody

Od 1 stycznia 2002 roku w Polsce kwestię opłat za pobór wody reguluje odpowiednia ustawa. W artykule przedstawiono ekonomiczne konsekwencje jej wprowadzenia dla wodociągów wiejskich i odbiorców wody oraz nadzieje i obawy z nią związane. W ustawie tej przyjęto jednostkową stawkę opłaty za pobór 1 m3 wody podziemnej w wysokości 0,08 zł, a za pobór 1 m3 wody powierzchniowej śródlądowej - w wysokości 0,04 zł. Są to stawki, które można określić jako wyjściowe, gdyż podlegają one zmniejszaniu bądź zwiększaniu za pomocą stosownych mnożników. Wprowadzenie nowych stawek opłat za pobór wody spowoduje ich wzrost z 0,0208 do przedziału 0,024-0,192 zł/m3, w zależności od jakości ujmowanej wody, określonej sposobem uzdatniania, obszaru kraju oraz dostępności zasobów wody. Konsekwencją wprowadzenia tego systemu będzie wzrost udziału opłat za pobór wody w kosztach własnych przedsiębiorstwa oraz wzrost tych kosztów, co prawdopodobnie doprowadzi do wzrostu ceny 1 m3 zużywanej wody. Podwyższenie opłat może spowodować ograniczenie lub rezygnację części mieszkańców z korzystania z wodociągów zbiorowych, na korzyść indywidualnego zaspokajania potrzeb z własnych ujęć, utrudnienia w relacji gmina - zarządzający wodociągiem, zwiększenie kradzieży wody oraz zmniejszenie ściągalności opłat za wodę, ograniczenie lub zaprzestanie przez firmy eksploatujące systemy wodociągowe inwestowania w odnowę i utrzymanie ich w odpowiednim stanie technicznym, co nawet może być przyczyną upadku tych firm.

45 Tom II # 1122
Wpływ podłączenia budynków do kanalizacji zbiorowej na objętość wody zużywanej w gospodarstwach wiejskich w Mszanie Górnej

Zużycie wody w gospodarstwie domowym jest uzależnione od wielu czynników, do których zaliczyć należy między innymi: wielkość i profil gospodarstw, kategorię wyposażenia mieszkań w urządzenia wodociągowo-kanalizacyjne, cenę wody i odprowadzania ścieków oraz przyzwyczajenia mieszkańców. Wielu autorów uważa również, że nie bez znaczenia jest sposób odprowadzania ścieków. W pracy przeprowadzono analizę wpływu podłączenia gospodarstw do kanalizacji zbiorowej na ilość zużytej wody. Określono dobowe jej zużycie w gospodarstwie oraz przez jednego mieszkańca. Analizie poddano 20 gospodarstw położonych w miejscowości Mszana Górna w powiecie limanowskim. Okres badań obejmował 7 lat. Były to 3 lata przed włączeniem i 3 lata po włączeniu gospodarstw do kanalizacji zbiorowej oraz 1 rok okresu przejściowego, w trakcie którego dokonywano podłączenia. Przed budową kanalizacji gospodarstwa odprowadzały ścieki do osadników gnilnych, z których po wstępnym oczyszczeniu odpływały do rowów przydrożnych lub wsiąkały w grunt. Przeprowadzona analiza nie wykazała znaczącego wpływu podłączenia budynków do kanalizacji na ilość zużytej wody. W przypadku zużycia w gospodarstwie nastąpił wzrost zaledwie o 0,4%, a zużycie jednostkowe na mieszkańca zwiększyło się o 2,2%. Obie wartości można uznać za możliwe do pominięcia, gdyż mieszczą się w granicach błędu wskazań wodomierzowych.

36 # 1063
Wybrane ekologiczne aspekty struktury zużycia wody w gospodarstwach wiejskich

W referacie przedstawiono strukturę zużycia wody jako wyznacznik zagrożeń dla środowiska wynikających z różnych rodzajów ścieków powstających w indywidualnych gospodarstwach wiejskich. Struktura ta określa objętość wody zużywanej do zaspokajania poszczególnych potrzeb, a zatem także objętość i rodzaj powstających ścieków. W wyniku badań ankietowych przeprowadzonych w grupie 58 gospodarstw we wsi Włostowice, w powiecie proszowickim stwierdzono, że oprócz wody używanej na cele bytowo-gospodarcze (88,7%), która w postaci ścieków jest odprowadzana do oczyszczalni, głównym źródłem zagrożenia są płynne odchody zwierzęce. W badanych gospodarstwach średnio na potrzeby produkcji zwierzęcej zużywano 7,6% całkowitego poboru wody w gospodarstwie. Dobowe ładunki zanieczyszczeń zawarte w płynnych odchodach zwierzęcych w odniesieniu do ładunków w ściekach bytowo-gospodarczych były zdecydowanie wyższe niż w relacji objętości wody zużywanej na te cele. Ładunek BZT5 wynosił odpowiednio 33,3 i 12,2 kg. Podobne proporcje wystąpiły w przypadku pozostałych analizowanych wskaźników. Stąd działania mające na celu ochronę środowiska wiejskiego, oprócz budowy systemów kanalizacyjnych, powinny także polegać na monitoringu i właściwym rolniczym wykorzystaniu płynnych odchodów zwierzęcych.

W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR