Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Kowalczyk Zbigniew
Miejsce pracy :
Lista publikacji w Inżynierii Rolniczej :
Nr
Dostępne
Tytuł
Streszczenia :
Ukryj
Sortuj według :
Tytułów Daty
1 # 984
Ekonomiczne aspekty mechanizacji uprawy polowej warzyw

Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w 35 gospodarstwach indywidualnych zajmujących się uprawą polową warzyw. Przedstawiona została analiza porównawcza pracochłonności produkcji, kosztów mechanizacji, oraz postępu naukowo-technicznego w produkcji kapusty, marchwi, pietruszki oraz buraków ćwikłowych. Stwierdzono m. in., że w badanych gospodarstwach występuje niski stopień zmechanizowania prac związanych z produkcją warzyw, co sprawia, że pracochłonność tego typu produkcji jest zdecydowanie większa niż produkcji typowo rolniczej.

10 # 1500
Analiza rynku maszyn rolniczych na przykładzie gminy Miechów

Przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w firmach zajmujących się dystrybucją sprzętu rolniczego oraz 35 gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Miechów. Ustalono, jaki jest stan wyposażenia gospodarstw w techniczne środki produkcji. Dokonano analizy sprzedaży maszyn i ciągników rolniczych oraz popytu i potencjalych możliwości ich zakupu przez właścicieli gospodarstw.

10 # 1494
Koszty i efektywnośść mechanizacji uprawy polowej warzyw

Przedstawiono analizę porównawczą pracochłonności, kosztów i efektywności mechanizacji oraz produkcji czystej w uprawie polowej fasoli, ogórków, czosnku oraz cebuli. Nakłady na produkcję tych warzyw zawierają się w przedziale 320-2200 rbh/ha, a koszty mechanizacji wahają się w granicach 480-2700 zł/ha, co stanowi 14-54% całkowitych kosztów produkcji. Pomimo tych wysokich kosztów produkcji uprawa badanych warzyw jest opłacalna w porównaniu z uprawami typowo rolniczymi.

104 # 2237
Powierzchnia użytków rolnych a wyposażenie i wykorzystanie wybranych technicznych środków produkcji w gospodarstwach sadowniczych

Dokonano analizy wyposażenia gospodarstw sadowniczych w wybrane techniczne środki produkcji. Zakresem pracy objęto ciągniki rolnicze, kosiarki oraz opryskiwacze ciągnikowe. Przedstawiono: poziom wyposażenia, wiek oraz wykorzystanie roczne w/w środków technicznych w grupach gospodarstw podzielonych w zależności od powierzchni użytków rolnych.

107 # 2310
Cechy techniczno-użytkowe a wartość wybranych technicznych środków produkcji w rolnictwie

Zaprezentowano wyniki badań rynku wtórnego wybranych technicznych środków produkcji wykorzystywanych w rolnictwie. Przedstawiono atrybuty wybranych obiektów mechanicznych mające wpływ na ich wartość rynkową. Na podstawie analizy korelacji określono wpływ atrybutów na wartość rynkową: ciągnika rolniczego, samochodu dostawczego, opryskiwacza ciągnikowego oraz kombajnu do zbioru ziemniaków.

108 # 2348
Intensywność produkcji a wyposażenie i wykorzystanie wybranych technicznych środków produkcji w gospodarstwach sadowniczych

Dokonano analizy wyposażenia gospodarstw sadowniczych w wybrane techniczne środki produkcji. Zakresem pracy objęto ciągniki rolnicze, kosiarki oraz opryskiwacze ciągnikowe. Przedstawiono: poziom wyposażenia, wiek oraz wykorzystanie roczne w/w środków technicznych w grupach gospodarstw podzielonych w zależności od udziału upraw sadowniczych w powierzchni użytków rolnych gospodarstwa.

115 # 2545
Wyposażenie i wykorzystanie wybranych technicznych środków produkcji w gospodarstwach warzywniczych o różnej intensywności produkcji

Dokonano analizy wyposażenia gospodarstw zajmujących się produkcją warzywniczą w wybrane techniczne środki produkcji. Zakresem pracy objęto najczęściej występujący sprzęt rolniczy, a więc: ciągniki rolnicze, pługi, rozsiewacze nawozów oraz opryskiwacze ciągnikowe. Zaprezentowano: poziom wyposażenia, wiek oraz wykorzystanie roczne w/w środków technicznych w grupach gospodarstw podzielonych w zależności od udziału upraw warzywniczych w powierzchni użytków rolnych gospodarstwa.

121 # 2737
Wyposażenie w techniczne środki produkcji oraz ich wykorzystanie w gospodarstwach warzywniczych o zróżnicowanej powierzchni

Dokonano analizy wyposażenia w wybrane techniczne środki produkcji gospodarstw zajmujących się produkcją warzywniczą. Zakresem pracy objęto najczęściej występujący sprzęt rolniczy, a więc: ciągniki rolnicze, pługi, rozsiewacze nawozów oraz opryskiwacze ciągnikowe. Przedstawiono: poziom wyposażenia, wiek oraz wykorzystanie roczne w/w środków technicznych w grupach gospodarstw podzielonych w zależności od powierzchni użytków rolnych gospodarstwa. Stwierdzono m.in., że objęty badaniami sprzęt rolniczy jest zaawansowany wiekowo, a jego wykorzystanie roczne jest niskie.

127 # 2892
Poziom i struktura zużycia technicznych środków trwałych w różnych typach gospodarstw rolniczych

Celem niniejszej pracy była analiza stopnia zużycia (technicznego, funkcjonalnego i środowiskowego) oraz wartości technicznych środków produkcji w wybranych gospodarstwach ogrodniczych w porównaniu z gospodarstwami prowadzącymi produkcję typowo rolniczą.

Przeprowadzone w 180-ciu gospodarstwach: warzywniczych, sadowniczych oraz wielokierunkowych badania terenowe, pozwoliły na zebranie szczegółowych informacji dotyczących wyposażenia gospodarstw zarówno w sprzęt techniczny jak również obiekty budowlane o charakterze produkcyjnym. Zakresem badań objęto ponad 5000 obiektów mechanicznych oraz prawie 900 obiektów budowlanych.

Przedmiotem pracy były:

a) obiekty mechaniczne (mechaniczna siła pociągowa, narzędzia, maszyny, środki transportowe, itp.)

b) obiekty budowlane (budynki inwentarskie, magazynowe, garaże, itp.).

W przypadku pierwszej grupy określony został wpływ na zużycie takich parametrów jak: wiek środków, skala (powierzchnia UR), towarowość produkcji (warzywniczej i sadowniczej), sposób przechowywania, jakość obsługi serwisowej (samodzielna czy w specjalistycznych zakładach, wykonywanie zalecanych przeglądów technicznych,)

W przypadku obiektów budowlanych określony został wpływ na zużycie takich czynników jak: wiek obiektów, skala (powierzchnia UR), towarowość produkcji (warzywniczej i sadowniczej), prze-prowadzane remonty, stan środowiska eksploatacji obiektu.

Analizy wyników dokonano w grupach gospodarstw podzielonych wg dwóch kryteriów, a mianowicie: powierzchni użytków rolnych oraz wielkości produkcji towarowej. Szczegółowej analizy dokonano także w grupach poszczególnych obiektów mechanicznych oraz obiektów budowlanych. Zebrany materiał badawczy pozwolił na określenie czynników decydujących o kształtowaniu się poziomu, struktury oraz tempa zużycia technicznych środków trwałych w postaci obiektów mechanicznych oraz obiektów budowlanych w gospodarstwach warzywniczych, sadowniczych oraz wielokierunkowych. W przypadku wybranych obiektów mechanicznych stworzono model matematyczny procesu zużycia fizycznego.

129 # 2951
Zużycie wybranych typów ciągników rolniczych

W pracy dokonano analizy porównawczej zużycia fizycznego oraz funkcjonalnego ośmiu typów popularnych w gospodarstwach rolniczych w Polsce ciągników rolniczych marki: Ursus, Massey Ferguson oraz Zetor. Określono poziom zużycia ważniejszych podzespołów oraz jego wpływ na oszacowaną i przedstawioną wartość odtworzeniową netto poszczególnych ciągników.

137 # 3202
Stopień zużycia wybranych technicznych środków produkcji w gospodarstwach rolnych Polski południowej

Celem pracy było określenie poziomu zużycia najczęściej występującego sprzętu technicznego w gospodarstwach rolniczych. Dokonano analizy porównawczej zużycia fizycznego oraz funkcjonalnego wybranych składników parku ciągnikowo-maszynowego w gospodarstwach rolniczych. Zakresem pracy objęto środki techniczne stanowiące wyposażenie ponad 200 gospodarstw rolniczych Polski południowej. Gospodarstwa te były zróżnicowane pod względem powierzchni, jak również charakteru prowadzonej produkcji. Maszyny i narzędzia zostały podzielone na grupy zgodnie z ogólnie przyjętą systematyką, a wyniki badań przedstawiono w poszczególnych grupach. Stwierdzono m. in. duży średni wiek większości składników parku ciągnikowo-maszynowego, a także znaczny stopień zużycia fizycznego w porównaniu z niższym zużyciem funkcjonalnym.

146 # 3446
Poziom i formy finansowania inwestycji technicznych w wybranych w gospodarstwach rolniczych

Celem pracy była analiza inwestycji technicznych w wybranych gospodarstwach rolniczych w przeciągu ostatnich pięciu lat. Zakresem badań objęte zostały zarówno obiekty budowlane, jak i sprzęt techniczny w 40 gospodarstwach rolniczych na terenie województwa mazowieckiego. Analizy dokonano w odniesieniu do powierzchni użytków rolnych gospodarstwa oraz wielkości produkcji towarowej. Stwierdzono m. in., że inwestycje techniczne w objętych badaniami gospodarstwach finansowane były z wielu różnych źródeł, przy czym nie wszystkie formy finansowania dotyczyły wszystkich rodzajów inwestycji. Poza tym stwierdzono brak istotnych zależności pomiędzy powierzchnią użytków rolnych lub wielkością produkcji a źródłem finansowania inwestycji technicznych.

147 # 3486
Cechy konstrukcyjno-użytkowe wybranych maszyn i narzędzi rolniczych w opinii ich użytkowników

Celem pracy jest analiza cech konstrukcyjno-użytkowych wybranych składników parku ciągnikowo-maszynowego. Zakresem pracy objęto maszyny i narzędzia stanowiące wyposażenie 90 gospodarstw rolniczych położonych na terenie województw świętokrzyskiego i małopolskiego. Oceniany sprzęt to: ciągniki rolnicze, pługi, roztrząsacze obornika, siewniki uniwersalne, opryskiwacze ciągnikowe i kombajny do zbioru zbóż. Oceniano: przydatność w gospodarstwie, funkcjonalność, awaryjność, łatwość obsługi, koszty eksploatacji, dostępność części zamiennych i serwisu, łatwość samodzielnej naprawy. Stwierdzono m.in., że spośród ocenianych maszyn i narzędzi największą przydatnością i funkcjonalnością w ocenie rolników charakteryzują się ciągniki rolnicze, a największą awaryjnością – kombajny do zbioru zbóż. Poza tym, stwierdzono, generalnie znaczny wiek sprzętu rolniczego (w każdej grupie maszyn znajdują się takie, których wiek przekroczył 30 a nawet 40 lat).

151 # 3586
Poziom i efektywność wykorzystania samochodów dostawczych i ciężarowych w wybranych gospodarstwach ogrodniczych

Celem pracy jest analiza poziomu i efektywności wykorzystania samochodów dostawczych i ciężarowych w gospodarstwach ogrodniczych.. Zakresem pracy objęto: samochody dostawcze i ciężarowe stanowiące wyposażenie 60 gospodarstw zajmujących się produkcją warzyw i owoców położonych na terenie województw: świętokrzyskiego i małopolskiego. Określono m. in.: wykorzystanie roczne, wydajność, strukturę prac transportowych, wykorzystanie ładowności. Stwierdzono m. in., że w gospodarstwach warzywniczych występuje większa liczba zarówno samochodów dostawczych jak i ciężarowych w przeliczeniu na jedno gospodarstwo. Wydajność przewozowa samochodów w gospodarstwach warzywniczych jest niższa w porównaniu z samochodami w gospodarstwach sadowniczych.

152 # 3607
Ocena jakości procesu eksploatacji zespołu omłotowego kolb kukurydzy linii technologicznej HEID

W artykule przedstawiono ocenę jakości pracy zespołu omłotowego linii technologicznej HEID w firmie SAATBAU Sp. z o. o. w Środzie Śląskiej. Oceny łuszczarki CIMBRIA dokonano na podstawie powstałych po omłocie makro i mikrouszkodzeń ziarna oraz poprzez określenie jego siły i energii kiełkowania ziarna. Badania przeprowadzono dla pięciu odmian kukurydzy: Bosman, Sl Normo, Odilo, Okato, Wikana. Do wyznaczenia uszkodzeń mechanicznych ziarna wykorzystano metodę kolorymetrii. Największe makro- uszkodzenia ziarna stwierdzono na poziomie 4,2%, a mikrouszkodzenia na poziomie 14,5%. Zwiększone wartości uszkodzeń występowały po jego omłocie. Największa siła kiełkowania wynosiła 96%. Na tej podstawie stwierdzono, że jakość procesu eksploatacji zespołu omłotowego odpowiadała normie.

156 # 3690
Informacja rolnicza jako przykład zasobów niematerialnych w wybranej grupie producentów rolnych

W pracy podjęto próbę scharakteryzowania zasobów niematerialnych oraz określenia efektywności zarządzania nimi, w gospodarstwach zrzeszonych w grupie producenckiej. Zakresem pracy objęto 15 gospodarstw rolnych ukierunkowane na produkcję roślinną, zrzeszonych w grupie producentów rolnych. Badania przeprowadzono w formie wywiadu kierowanego. Analizie poddano dane źródłowe z roku produkcyjnego 2013/2014. Przykładem zasobów niematerialnych jest informacja rolnicza, która jako zasób wpływa na wartość przedsiębiorstwa, determinując możliwość uzyskania przewagi konkurencyjnej. Informacja rolnicza jest źródłem poznania m.in. o sytuacji rynkowej, środkach produkcji czy postępie technicznym. Jest też sposobem zdobywania wiedzy dla rolnika. Badani rolnicy poszerzali swoją wiedzę i umiejętności uczestnicząc w różnego rodzaju szkoleniach, zarówno tych przeprowadzanych przez grupę oraz inne jednostki. Aż 80% ankietowanych wzięło udział w szkoleniu nt. „Ochrona roślin zgodna z zasadami integrowanej produkcji”. Na drugim miejscu znalazło się szkolenie z zakresu stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwacza, w którym uczestniczyło 33% ankietowanych. Na uwagę zasługuje fakt, że ponad połowa badanych rolników brała udział w więcej niż jednym szkoleniu, zaś jeden z nich uczestniczył w trzech różnych szkoleniach. Wszystkie szkolenia miały na celu głównie podniesienie wiedzy rolników, aby przy właściwym wykorzystaniu zasobów niematerialnych zrealizować najważniejsze zadanie grupy, jakim było produkowanie wysokiej jakości produktów.

156 # 3682
Metodyczne uwagi dotyczące określania wskaźnika postępu naukowo-technicznego i jego efektywności

Na podstawie wcześniejszych badań w skali mikro i makroekonomicznej dotyczących wskaźników rolno-ekonomicznych, zwrócono uwagę nie tylko na pozytywne aspekty proponowanych i testowanych metod oceny poziomu mechanizacji, ale także na powtarzające się słabości metodyczne, rzutujące ostatecznie na końcowe wyniki badań. Stąd też w niniejszej pracy zaproponowano metodyczne zmiany dotyczące określania wskaźników decydujących o poziomie intensywności gospodarowania, a w szczególności postępu naukowo-technicznego oraz jego efektywności dla gospodarstw indywidualnych. W pracy korzystano z danych liczbowych z województwa małopolskiego i świętokrzyskiego.

19 # 1011
Koszty i efektywność mechanizacji w gospodarstwach o różnej intensywności produkcji warzywniczej

Przedstawiono analizę porównawczą: wyposażenia technicznego, kosztów i efektywności mechanizacji oraz produkcji czystej w grupach gospodarstw warzywniczych o różnej intensywności produkcji. Gospodarstwa te charakteryzują się bardzo dobrym wyposażeniem w techniczne środki produkcji. Wartość odtworzeniowa parku maszynowego zawiera się w przedziale 19043-32100 zł/ha UR. Koszty mechanizacji mieszczą się w granicach 2711-4456 zł/ha UR, co stanowi 47,7-56,7% nakładów całkowitych związanych z produkcją. Pomimo znacznych kosztów produkcji, wartość produkcji czystej zawiera się w przedziale 3431-7714 zł/ ha UR.

52 # 800
Analiza rynku nieruchomości rolnych na terenie gminy Gdów w aspekcie technicznej restrukturyzacji rolnictwa

W pracy dokonano analizy rynku nieruchomości rolnych na terenie gminy Gdów w latach 2000 - 2001. Porównano transakcje jakie zostały dokonane pod kątem powierzchni gospodarstw sprzedających i kupujących grunty rolne, ich wyposażenia w techniczne środki produkcji, a także źródła utrzymania gospodarującej rodziny.

52 # 806
Poziom i struktura nakładów pracy w gospodarstwach warzywniczych

W pracy dokonano szczegółowej analizy nakładów pracy w gospodarstwach zajmujących się towarową produkcją warzywniczą. Gospodarstwa zostały podzielone wg dwóch kryteriów: powierzchni UR oraz udziału procentowego warzyw w UR. W poszczególnych grupach określono udział nakładów pracy własnej i najemnej oraz przedstawiono strukturę nakładów robocizny z podziałem na prace związane z: przetwórstwem, wyjazdami na rynki zbytu, produkcją zwierzęcą, produkcją warzywniczą oraz pozostałą produkcją roślinną.

66 # 1318
Intensywność produkcji a poziom techniki rolniczej w gospodarstwach sadowniczych

Przedstawiono poziom wyposażenia gospodarstw sadowniczych w techniczne środki produkcji oraz strukturę posiadanego parku maszynowego. Określono stopień obciążenia pracą wybranych technicznych środków produkcji, a także koszty utrzymania parku maszynowego w gospodarstwach sadowniczych.

66 # 1282
Metoda skorygowanej ceny średniej w szacowaniu wartości ciągnika rolniczego

Obrót wtórny w zakresie ciągników rolniczych jest aktualnie większy niż pierwotny, stąd problemy metodyczne szacowania wartości i jak dotąd brak jednoznacznych metod i standardów zawodowych w tym zakresie. Przedstawiono przykład zastosowania metody skorygowanej ceny średniej (stosowanej głównie w szacowaniu wartości nieruchomości) w wycenie ciągnika rolniczego.

66 # 1281
Zastosowanie metody porównywania parami w szacowaniu wartości ciągnika rolniczego

Obrót wtórny w zakresie ciągników rolniczych jest aktualnie większy niż pierwotny, stąd problemy metodyczne szacowania wartości i jak dotąd brak jednoznacznych metod i standardów zawodowych w tym zakresie. Publikacja ta o charakterze naukowym powinna służyć głównie praktyce rolniczej. Podstawowym jej zadaniem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie: ile to kosztuje i dlaczego? W pracy przedstawiono przykład zastosowania metody porównywania parami (stosowanej głównie w szacowaniu wartości nieruchomości) w wycenie ciągnika rolniczego.

86 # 308
Ekonomiczne aspekty mechanizacji produkcji w wybranych gospodarstwach sadowniczych

W pracy przedstawiono wyniki badań przeprowadzonych w gospodarstwach sadowniczych podzielonych na grupy o różnej intensywności produkcji. Określono wielkość kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstw, w tym udział kosztów związanych z wprowadzaniem techniki rolniczej. Podano także wielkość i strukturę produkcji globalnej, dochód rodziny rolniczej brutto oraz wybrane wskaźniki ekonomiczne charakteryzujące efektywność gospodarowania.

86 # 309
Poziom i struktura nakładów pracy w wybranych gospodarstwach sadowniczych

W pracy dokonano szczegółowej analizy nakładów pracy w gospodarstwach zajmujących się towarową produkcją sadowniczą. Gospodarstwa zostały podzielone wg udziału procentowego sadów w UR. W poszczególnych grupach określono całkowite nakłady robocizny, udział nakładów pracy własnej i najemnej oraz przedstawiono strukturę nakładów robocizny z podziałem na prace ręczne oraz mechaniczne.

86 # 294
Wartość rynkowa a wartość odtworzeniowa rolniczych obiektów budowlanych

Dokonano analizy wartości rynkowej oraz odtworzeniowej obiektu budowlanego o charakterze rolniczym (kurnika). Uzyskane dwie kategorie wartości są wynikiem dwóch niezależnych od siebie wycen, dokonanych z zastosowaniem metody porównywania parami, mieszczącej się w podejściu porównawczym oraz metody odtworzeniowej, zaliczanej do podejścia kosztowego.

94 # 1876
Ekonomiczne aspekty mechanizacji produkcji gruntowej oraz pod osłonami wybranych warzyw

Dokonano analizy wielkości: kosztów mechanizacji, kosztów produkcji, produkcji globalnej oraz czystej w uprawie gruntowej oraz pod osłonami warzyw. Szczegółowej analizie poddano produkcję trzech warzyw: papryki, selera oraz kapusty pekińskiej. Na podstawie przeprowadzonych badań określono także: wskaźnik kosztów mechanizacji, wskaźnik efektywności mechanizacji, wskaźniki opłacalności i rentowności produkcji.

94 # 1875
Zastosowanie metody analizy statystycznej rynku w szacowaniu wartości technicznych środków produkcji na przykładzie ciągnika rolniczego

W pracy przedstawiono przykład adaptacji metody analizy statystycznej rynku, stosowanej głównie w wycenie nieruchomości, do szacowania wartości rynkowej technicznych środków produkcji. Przedmiotem wyceny był ciągnik rolniczy Zetor 9540, dla którego oszacowano wartość rynkową, odzwierciedlającą stan rynku w dniu wyceny i odpowiadającą cenie jaką można byłoby uzyskać przy zawarciu umowy sprzedaży.

95 # 1908
Wielkość i struktura nakładów pracy w uprawie gruntowej oraz pod osłonami wybranych warzyw

Dokonano analizy wielkości i struktury nakładów robocizny oraz poziomu mechanizacji prac w produkcji warzyw, w uprawie gruntowej oraz pod osłonami. Szczegółowej analizie poddano produkcję trzech warzyw: papryki, selera oraz kapusty pekińskiej. Na podstawie przeprowadzonych badań określono: wskaźnik mechanizacji wybranych prac, całkowite nakłady robocizny z wyszczególnieniem poszczególnych czynności związanych z produkcją warzyw.

W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR