Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Kuboń Maciej
Miejsce pracy :
tel. : 0-12 662 46 99
Lista publikacji w Inżynierii Rolniczej :
Nr
Dostępne
Tytuł
Streszczenia :
Pokaż
Sortuj według :
Tytułów Daty
1 # 980
Wpływ struktury użytkowania ziemi i struktury zasiewów na wyposażenie techniczne gospodarstw
1 # 981
Wpływ wyposażenia technicznego na nakłady pracy w gospodarstwach indywidualnych
10 # 1499
Rynek usług transportowych w świetle badań terenowych
100 # 2087
Koszty eksploatacji budynków i budowli magazynowych w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej
100 # 2086
Potencjał magazynowy oraz jego wykorzystanie w przedsiębiorstwach rolniczych
102 # 2170
Koszty gospodarki opakowaniami w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej
102 # 2171
Koszty procesów teleinformacyjnych w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej
104 # 2239
Gospodarka opakowaniami w gospodarstwach rolniczych
108 # 2350
Koszty infrastruktury logistycznej w przedsiębiorstwach rolniczych
110 # 2436
Postęp naukowo-techniczny i jego skutki społeczno-ekologiczne
115 # 2550
Czasopismo „Inżynieria Rolnicza” w liczbach i statystykach
121 # 2740
Racjonalna gospodarka zapasami w opinii rolników
123 # 2824
Metodyczne aspekty określania postępu naukowo-technicznego w badaniach makro- i mikroekonomicznych
123 # 2811
Technika i technologia transportu a postęp techniczny w produkcji rolniczej
123 # 2836
Wyposażenie techniczne a wykorzystanie technicznych usług produkcyjnych w wybranych gospodarstwach powiatu miechowskiego
124 # 2848
Gospodarowanie zapasami w gospodarstwach o zróżnicowanej powierzchni produkcyjnej
124 # 2850
Kryteria wyboru dostawców w opinii ankietowanych właścicieli przedsiębiorstw rolniczych
125 # 2876
Ekologiczne i społeczne konsekwencje postępu naukowo-technicznego w rolnictwie
125 # 2884
Usługi techniczne i usługi produkcyjne w wybranych gospodarstwach powiatu miechowskiego
132 # 3101
Ocena wyposażenia gospodarstw ekologicznych w techniczne środki produkcji
132 # 3099
Poziom i struktura wyposażenia gospodarstw ekologicznych w środki transportowe i ładunkowe
132 # 3104
Warunki gospodarowania a wielkość i struktura stada w gospodarstwach ekologicznych
136 # 3165
Poziom i struktura kosztów zapasów w zależności od odległości gospodarstw rolnych od rynków zaopatrzenia
137 # 3206
Analiza przepływów surowcowo-towarowych w aspekcie kierunku produkcji na przykładzie wybranych gospodarstwach Polski Południowej
139 # 3274
Infrastruktura magazynowa oraz jej wykorzystanie w wybranych gospodarstwach rolnych Polski południowej
139 # 3272
Relacje pomiędzy liczbą ciągników i mobilnych środków transportowych a wielkością produkcji w gospodarstwach ekologicznych
139 # 3273
Wpływ mocy zainstalowanej w ciągnikach rolniczych na wielkość produkcji roślinnej w gospodarstwach ekologicznych
140 # 3303
Innowacyjne rozwiązania w technice zbioru ziemniaków
140 # 3308
Możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii i przyszłościowe plany w gospodarstwach ekologicznych w opinii rolników
140 # 3307
Przepływy surowcowo-towarowe w gospodarstwach rolnych w aspekcie uproszczenia produkcji
140 # 3312
Wpływ zastosowanych rozpylaczy w nawożeniu dolistnym na wielkość i jakość plonu nasion tymotki łąkowej (Phleum pratense L.)
140 # 3310
Wyposażenie techniczne a produkcja towarowa w gospodarstwach ekologicznych ukierunkowanych na produkcję zwierzęcą
143 # 3374
Gospodarka odpadami opakowaniowymi na przykładzie wybranych gospodarstw Polski południowej
143 # 3373
Kierunek produkcji a wyposażenie i wykorzystanie środków transportowych w wybranych gospodarstwach rolnych
146 # 3450
Produkcja roślinna i wydajność pracy w wybranych gospodarstwach rolnych
146 # 3431
XX Lat zimowej szkoły naukowej „Postęp Naukowo-Techniczny i Organizacyjny w Rolnictwie”
148 # 3524
Jakość i wartość pokarmowa kiszonek z runi łąkowej koszonej z użyciem i bez kondycjonerów
148 # 3520
Ocena efektywności pracy wybranych środków transportowych w gospodarstwach Polski południowej
150 # 3563
Koszty eksploatacji a wykorzystanie zdolności produkcyjnych parku maszynowego w gospodarstwach ekologicznych
150 # 3562
Modelowe rozwiązania logistyki dystrybucji produktów ekologicznych
150 # 3573
Uwarunkowania modelowania technologii produkcji roślinnej w ekologicznych gospodarstwach warzywniczych
150 # 3564
Wartość odtworzeniowa budynków gospodarskich i koszty ich eksploatacji w gospodarstwach ekologicznych
151 # 3599
Czyszczalnia do nasion lnu z drgającymi sitami
151 # 3630
Kronika: Co dalej z inżynierią rolniczą?
151 # 3631
Kronika: Co dalej z wydawnictwami KTR PAN?
152 # 3625
High Frequency Trading w handlu towarami pochodzenia rolniczego jako źródło dodatkowego dochodu w rolnictwie
154 # 3656
Problemy ekologiczne pozbiorowego przetwarzania ziarna
155 # 3672
Stabilność ruchu siewnika do podsiewu traw
19 # 1017
Ocena dróg transportu rolniczego na przykładzie wybranej gminy
45 Tom II # 1158
Ocena dróg transportu rolniczego na przykładzie gminy miejskiej i miejsko-wiejskiej
52 # 799
Sposób za - i wyładunku a nakłady przy przewozie okopowych luzem
52 # 798
Towarowość produkcji a wielkość przewozów i wyposażenie w środki transportowe
63 # 1353
Ocena technologii przewozu w transporcie rolniczym
66 # 1314
Mechanizacja prac ładunkowych a nakłady w transporcie rolniczym Cz. I – wydajność i nakłady
66 # 1315
Mechanizacja prac ładunkowych a nakłady w transporcie rolniczym Cz. II - analiza statystyczna
67 # 941
Ocena renowacji górskich użytków zielonych w aspekcje ponoszonych nakładów
67 # 920
Poziom wyposażenia i wykorzystania maszyn ładunkowych na przykładzie gospodarstw woj. podkarpackiego
67 # 942
Uprawa traw na nasiona w aspekcie jakości materiału siewnego i wielkości ponoszonych nakładów
74 # 1236
Dobór środków transportowych dla gospodarstwa przy pomocy programu "Agregat - 2"
74 # 1252
Założenia wejściowe do programu optymalizującego dobór liczby środków transportowych dla gospodarstw rolniczych
78 # 71
Poziom nakładów pracy przy przewozach materiałów sypkich w zależności od rodzaju zastosowanego środka transportowego
81 # 202
Kapitałochłonność konserwacji pasz z użytków zielonych w rejonie beskidu niskiego
86 # 312
Prace transportowe a postęp techniczny w wybranych technologiach uprawy zbóż
86 # 329
Wpływ technologii konserwacji pasz z użytków zielonych na straty składników pokarmowych
87 # 389
Portal informacyjny Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej
87 # 378
Potencjał magazynowy oraz jego wykorzystanie w gospodarstwach rolniczych o wielokierunkowym profilu produkcji
88 # 438
Koszty oraz formy obsługi transportowej gospodarstw rolniczych
88 # 439
Kryteria wyboru odbiorców produktów rolnych w gospodarstwach o wielokierunkowym profilu produkcji
88 # 453
Wpływ rodzaju koszenia na bioróżnorodność i wartość użytkową runi łąkowe
94 # 1889
Jakość siana w zależności od technologii zbioru
94 # 1878
Logistyka zaopatrzenia gospodarstw rolniczych o wielokierunkowym profilu produkcji
95 # 1919
Wpływ technologii zbioru zielonek z użytków zielonych na jakość sporządzanych kiszonek
96 # 1950
Gospodarka opakowaniami jako podstawowy element infrastruktury logistycznej gospodarstw rolniczych
96 # 1951
Wyposażenie i wykorzystanie środków transportowych w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej
97 # 1994
Internetowy system udostępniania zasobów czasopisma „Inżynieria Rolnicza”
97 # 1983
Miejsce i rola infrastruktury logistycznej w funkcjonowaniu przedsiębiorstw rolniczych
97 # 1973
Polskie Towarzystwo Inżynierii Rolniczej w piątej kadencji obejmującej lata 2003-2007 – zadania statutowe i ich realizacja
97 # 1984
Poziom wyposażenia i wykorzystania elementów infrastruktury informatycznej w gospodarstwach o różnym typie produkcji rolniczej
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR