Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Tytuł : Zastosowanie metody SWOT i AHP do oceny pozycji strategicznej regionu w aspekcie możliwości rozwoju energetyki wiatrowej
Słowa kluczowe : SWOT, AHP, pozycja strategiczna, energia wiatru
Streszczenie :

W pracy zaproponowano metodykę diagnozującą pozycję strategiczną regionu z zastosowaniem dwóch narzędzi decyzyjnych: analizy SWOT (mocnych, słabych stron, szans i zagrożeń) i wielokryterialnej metody AHP. Połączenie metod stanowi kompleksowe podejście, które może być pomocne przy ocenie i prognozowaniu strategii rozwojowych regionów dla poszczególnych rodzajów odnawialnych źródeł energii. Metoda AHP umożliwiła strukturalizację problemu decyzyjnego oraz skwantyfikowanie istotności czynników SWOT, zarówno ilościowych, jak i jakościowych, stanowiąc tym samym bardzo wygodny aparat matematyczny. W pracy przedstawiono teoretyczny aspekt metodyki, natomiast w ujęciu praktycznym zaproponowano podejście do ustalenia pozycji strategicznej województwa małopolskiego w aspekcie możliwości wykorzystania energetyki wiatrowej. W województwie nakreślił się kierunek rozwoju oparty na strategii defensywnej, czyli sytuacji o niekorzystnym układzie czynników - przewadze słabych stron nad silnymi oraz zagrożeń na szansami.

Proszę używać poniższego wzoru do cytowania tego artykułu : Wota, A. K., Woźniak, A. (2015). Zastosowanie metody SWOT i AHP do oceny pozycji strategicznej regionu w aspekcie możliwości rozwoju energetyki wiatrowej. Inżynieria Rolnicza, 4(156), 129-138.
Pobierz :
Miejsce pracy
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR