Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Tytuł : Objętość ścieków bytowych a zużycie wody w gospodarstwach wiejskich
Słowa kluczowe : objętość ścieków bytowych, struktura użycia wody, zużycie bezściekowe
Streszczenie :

Jednym z podstawowych problemów procesu projektowania systemów kanalizacyjnych jest prawidłowe określenie objętości ścieków bytowych. Jest to podstawowy parametr, który w zależności od poprawności jego przyjęcia wpływa w dalszym etapie na koszty inwestycyjne i eksploatacyjne całego systemu, a także na skuteczność oczyszczania ścieków. Objętość ścieków bytowych powstających w gospodarstwach domowych zwykle przyjmuje się jako równą objętości zużytej wody. Jednakże w małych jednostkach osadniczych i na terenach o rozproszonej zabudowie objętość zużywanej wody i sposób jej użytkowania jest bardzo zróżnicowany. Zarówno wytyczne krajowe jak i zagraniczne podają jednostkową objętość ścieków równą 150 dm3•Mk-1 •d-1. Przeprowadzone badania w miejscowości Mszana Górna dowiodły, że istnieją znaczne rozbieżności między rzeczywistą a przyjmowaną w projektowaniu ilością zużycia wody, a w konsekwencji idzie objętością ścieków bytowych odprowadzanych do kanalizacji. Zaobserwowane zużycie wody w przeliczeniu na jednego mieszkańca wyniosło średnio ok. 61 dm3•Mk-1 •d-1, co stanowiło zaledwie 40 % wartości z wytycznych. Różnica ta wynika między innymi z tzw. bezściekowego zużycia wody, które można określić, wykorzystując strukturę użycia wody. W badanych gospodarstwach główny udział w tym zużyciu stanowiła woda wykorzystywana w związku z chowem zwierząt, ale może to również być woda użyta do podlewania upraw, mycia samochodów i maszyn rolniczych oraz rozcieńczania środków ochrony roślin.

Proszę używać poniższego wzoru do cytowania tego artykułu : Pawełek, J., Bergel, T. (2003). Objętość ścieków bytowych a zużycie wody w gospodarstwach wiejskich. Inżynieria Rolnicza, 3(45 Tom II), 81-89.
Miejsce pracy
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR