Inżynieria Rolnicza
Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Tytuł : Wybrane ekologiczne aspekty struktury zużycia wody w gospodarstwach wiejskich
Słowa kluczowe : struktura zużycia wody, rodzaje ścieków, źródła zagrożeń, ochrona wód
Streszczenie :

W referacie przedstawiono strukturę zużycia wody jako wyznacznik zagrożeń dla środowiska wynikających z różnych rodzajów ścieków powstających w indywidualnych gospodarstwach wiejskich. Struktura ta określa objętość wody zużywanej do zaspokajania poszczególnych potrzeb, a zatem także objętość i rodzaj powstających ścieków. W wyniku badań ankietowych przeprowadzonych w grupie 58 gospodarstw we wsi Włostowice, w powiecie proszowickim stwierdzono, że oprócz wody używanej na cele bytowo-gospodarcze (88,7%), która w postaci ścieków jest odprowadzana do oczyszczalni, głównym źródłem zagrożenia są płynne odchody zwierzęce. W badanych gospodarstwach średnio na potrzeby produkcji zwierzęcej zużywano 7,6% całkowitego poboru wody w gospodarstwie. Dobowe ładunki zanieczyszczeń zawarte w płynnych odchodach zwierzęcych w odniesieniu do ładunków w ściekach bytowo-gospodarczych były zdecydowanie wyższe niż w relacji objętości wody zużywanej na te cele. Ładunek BZT5 wynosił odpowiednio 33,3 i 12,2 kg. Podobne proporcje wystąpiły w przypadku pozostałych analizowanych wskaźników. Stąd działania mające na celu ochronę środowiska wiejskiego, oprócz budowy systemów kanalizacyjnych, powinny także polegać na monitoringu i właściwym rolniczym wykorzystaniu płynnych odchodów zwierzęcych.

Proszę używać poniższego wzoru do cytowania tego artykułu : Pawełek, J., Bergel, T. (2002). Wybrane ekologiczne aspekty struktury zużycia wody w gospodarstwach wiejskich. Inżynieria Rolnicza, 3(36), 253-265.
Miejsce pracy
W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja PTIR