Strona główna
Miejsca pracy
Autorzy
Szukaj
Kaliniewicz Zdzisław
Miejsce pracy :
tel. : 0 89 523 39 34
Lista publikacji w Inżynierii Rolniczej :
Nr
Dostępne
Tytuł
Streszczenia :
Ukryj
Sortuj według :
Tytułów Daty
115 # 2540
Skuteczność rozdzielania mieszaniny ziarniaków zbóż i orzeszków gryki w tryjerze z wgłębieniami kieszonkowymi

Określono wpływ głębokości wgłębień kieszonkowych, wskaźnika statycznego obciążenia cylindra mieszaniną i kąta ustawienia roboczej krawędzi rynienki na uzysk orzeszków gryki, skuteczność wydzielania ziarniaków zbóż (pszenicy, żyta, jęczmienia i owsa) oraz skuteczność rozdzielania mieszaniny. Stwierdzono, że zastosowanie tryjera z wgłębieniami kieszonkowymi pozwala na poprawę czystości produktu czyszczenia, ale nie w takim stopniu, aby można go było uznać za produkt bezglutenowy.

133 # 3039
Analiza zmienności i korelacji wybranych cech fizycznych nasion olszy czarnej

Dokonano pomiarów prędkości krytycznej unoszenia, grubości, szerokości, długości, kąta tarcia ślizgowego i masy oraz wyznaczono współczynniki sferyczności nasion olszy czarnej, zebranych z 3 różnowiekowych drzewostanów nasiennych. Do opisu i analizy cech wykorzystano analizę wariancji z klasyfikacją pojedynczą, korelację oraz regresję jednej zmiennej i wielu zmiennych.

134 # 3121
Analiza procesu czyszczenia nasion gorczycy. Cz. 1. Cechy fizyczne nasion

W pracy wyznaczono podstawowe wymiary (długość, szerokość i grubość) oraz kąty tarcia statycznego na wybranych powierzchniach konstrukcyjnych (stal, drewno, neralit 581, guma z twardą i miękką osnową) nasion gorczycy białej i czarnej zanieczyszczonych chwastnicą. Równania zależności między cechami charakteryzują się stosunkowo niskim procentem wyjaśnionej zmienności.

134 # 3125
Analiza procesu czyszczenia nasion gorczycy. Cz. 2. Algorytmy procesu czyszczenia

Wyznaczono wskaźniki podzielności mieszaniny nasion gorczycy białej, gorczycy czarnej i chwastnicy wg podstawowych wymiarów (długość, szerokość i grubość) oraz kątów tarcia zewnętrznego na wybranych powierzchniach konstrukcyjnych (stal, drewno, neralit 581, guma z twardą i miękką osnową). Stwierdzono, że zakresy zmienności analizowanych cech zachodzą na siebie, co wymaga zastosowania kilku operacji rozdzielczych. Zaprezentowano cztery różne warianty przebiegu procesu technologicznego czyszczenia mie-szaniny nasiennej.

138 # 3242
Próba wyrównania strugi nasiennej w siewniku rzędowym z grawitacyjnym transportem nasion

Badano dwa rozwiązania funkcjonalne zespołu wysiewającego siewnika: I – zespół wysiewający wraz z teleskopowym przewodem nasiennym, i II – kołeczkowy zespół wysiewający z teleskopowym przewodem nasiennym z dodatkowym wałkiem wyrównują-cym strugę nasion systemu Reguline oraz prędkość siewu i ilość wysiewu nasion pszenicy ozimej odmiany Tonacja. Stwierdzono, że wałek wyrównujący strugę nasion istotnie wpływa na poprawę wskaźnika nierównomierności wysiewu nasion, mając dodatkowo tę zaletę, że na wartość tego wskaźnika nie wpływa prędkość robocza agregatu i ilość wysiewu nasion w przyjętym w badaniach zakresie. Wartość wskaźnika nierównomierności wysiewu nasion po zastosowaniu wałka wyrównującego strugę nasion zmniejszyła się o 8% – z 0,48 do 0,44.

138 # 3243
Wpływ wybranych czynników na głębokość siewu nasion żyta siewnikami rzędowymi

Badano wpływ prędkości roboczej agregatu siewnego (w zakresie od 4 do 12 km·h -1) i położenia redlic względem śladu kół napędowych ciągnika na nierównomierność głębokości siewu nasion żyta odmiany Bojko mechanicznymi siewnikami rzędowymi z redlicami stopkowymi. W badaniach polowych stosowano siewnik SZK 1,5H-151 Kaszub i siewnik Amazone D7. Z analizy wariancji wynika, że istotny wpływ (=0,05) na głębokość siewu nasion żyta obydwoma siewnikami mają zarówno prędkość robocza agregatu, jak i położenie redlic względem kół napędowych ciągnika. Średnia głębokość siewu nasion żyta siewnikiem Amazone D7 ze sprężynową regulacją nacisku redlic na glebę była nieznacznie mniejsza od wartości nastawionej (30 mm) i wyniosła 28,4 mm, w przypadku drugiego siewnika SZK 1,5H-151 Kaszub z regulacją wartości nacisku redlic za pomocą obciążników średnia głębokość siewu wyniosła 38,7 mm. Uzyskane wyniki świadczą o małej przydatności regulacji głębokości siewu w siewnikach rzędowych za pomocą obciążników zawieszanych na dźwigniach redlicznych.

138 # 3229
Zastosowanie skanera 3D do monitorowania kształtu produktów spożywczych na przykładzie pieczywa

Zastosowanie laserowego skanera 3D pozwala na bezdotykowy pomiar i odwzorowanie powierzchni a następnie obliczenie współczynników charakteryzujących właściwości geometryczne. Dodatkową korzyścią z zastosowania bezdotykowego pomiaru geometrii za pomocą skanera 3D jest możliwość pomiaru produktów o delikatnej strukturze zewnętrznej i wrażliwych na uszkodzenia mechaniczne. Celem pracy było określenie podstawowych cech geometrycznych pieczywa typu „bułka ziarnista”, wykonanie pomiarów pola powierzchni, objętości oraz określenie podstawowych jego właściwości fizycznych – masy i gęstości. Średnie pole powierzchni obliczone na podstawie modelu cyfrowego w przypadku gdy skanowany model bułki posiadał na swojej powierzchni otwory oraz gdy otwory w modelu zostały wypełnione nie różniły się istotnie. Istotne różnice wystąpiły gdy pole powierzchni i objętość bułek była obliczana ze wzorów. Obliczono również współczynniki kształtu dla badanej serii bułek.

139 # 3277
Wpływ gęstości i prędkości siewu na rozmieszczenie nasion kukurydzy wysiewanych pneumatycznym siewnikiem precyzyjnym

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu gęstości siewu oraz prędkości roboczej pneumatycznego siewnika precyzyjnego Demeter Variosem VM4 firmy Kongskilde na jakość siewu nasion kukurydzy średniowczesnej odmiany „Kosmo” 230. Badania polowe przeprowadzono w 2011 roku na glebie kompleksu żytniego słabego, na działce o powierzchni 1,4 ha. Po wschodach roślin określono dokładność rozmieszczenia roślin kukurydzy w rzędach, wyznaczając procentowe udziały wysiewów pojedynczych, podwójnych i przepustów, na podstawie zmierzonych odległości między roślinami na odcinkach pomiarowych o długości 10 m, w trzech powtórzeniach usytuowanych wzdłuż rzędów, dla każdej z czterech sekcji wysiewających siewnika. Do opracowania wyników pomiarów wykorzystano normę ISO 7256/1, stosowaną w badaniach siewników precyzyjnych. Przeprowadzona analiza wariancji uzyskanych wyników wykazała, że z przyjętych zmiennych niezależnych na procentowe udziały wysiewów pojedynczych, podwójnych i przepustów nasion kukurydzy odmiany „Kosmo” 230, przy stałej szerokości międzyrzędzi – 0,75 m, istotny wpływ (α=0,05) mają obie zmienne niezależne, tj. gęstość wysiewu nasion i prędkość robocza siewnika. Najkorzystniejszy udział wysiewów pojedynczych nasion kukurydzy w badanych klasach odległości w rzędzie wystąpił przy gęstości siewu wynoszącej 65 tys. nasion·ha -1. Wraz ze wzrostem gęstości siewu w badanym zakresie malał procentowy udział wysiewów pojedynczych, a więc pogarszała się jakość siewu. W przypadku drugiej zmiennej niezależnej (prędkości siewu) najkorzystniejszy udział wysiewów pojedynczych wystąpił przy prędkości roboczej siewnika w zakresie od 6 do 12 km·h -1.

145 # 3414
Próba określenia wpływu śladu kół ciągnika na równomierność siewu nasion żyta

Badano wpływ położenia redlic na belce redlicznej siewnika względem śladu kół napędowych ciągnika, przy stosowanej w badaniach różnej prędkości roboczej agregatu siewnego (od 4 do 12 km·h -1) i zmienianej ilości wysiewu nasion (w zakresie od 130 do 170 kg∙ha -1), na nierównomierność podłużną wysiewu nasion żyta odmiany Bojko mechanicznymi siewnikami rzędowymi z redlicami stopkowymi. W badaniach polowych stosowano siewnik SZK 1,5H-151 Kaszub i siewnik Amazone D7. Średnia nierównomierność wysiewu nasion żyta siewnikiem SZK 1,5H-151 Kaszub była nieznacznie większa od wartości dopuszczalnej, podanej w PN-84/R-55050, i wyniosła 0,47. W przypadku drugiego siewnika Amazone D7 wartość wskaźnika nierównomierności wysiewu była wyższa i wyniosła 0,52. Z analizy wariancji wynika, że z dwóch zastosowanych agregatów siewnych tylko w jednym, siewniku Amazone D7, wykazano słaby, aczkolwiek istotny wpływ (a=0,05) położenia redlic względem śladu kół ciągnika na nierównomierność podłużną wysiewu nasion żyta.

147 # 3492
Analiza porównawcza jakości siewu nasion pszenicy siewnikiem uniwersalnym i agregatem uprawowo-siewnym

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczące wpływu prędkości roboczej zmienianej o 2 km∙h-1 w zakresie od 6 do 14 km∙h-1, na nierównomierność głębokości wysiewu nasion pszenicy ozimej odmiany Fregata, przy wariantowym zastosowaniu dwóch zasadniczych elementów agregatu uprawowo-siewnego (siewnik uniwersalny SO43/3C-1 „Poznaniak 6” i zespół uprawowy AS30 firmy AGRO-MASZ). W wariancie I – operację uprawowo-siewną realizowano w dwóch oddzielnych etapach: zabiegu uprawy gleby i zabiegu siewu nasion pszenicy. Z kolei w wariancie II – zabieg uprawy gleby i siewu nasion realizowano równocześnie. Z przeprowadzonej analizy statystycznej (analiza wariancji) wynika, że istotny wpływ (α=0,05) na głębokość siewu nasion pszenicy realizowany w dwóch wa-riantach (łącznego – wariant I, jak i oddzielnego – wariant II), zastosowania zespołu uprawowego i zespołu siewnego, ma prędkość robocza agregatów siewnego i uprawowo-siewnego. Uzyskana

w obydwu wariantach eksperymentu średnia wartość głębokości siewu była o ok. 15 i 6% (odpowiednio wariant I i II) wyższa od nastawionej głębokości siewu (3 cm) i wyniosła odpowiednio 3,44 i 3,19 cm.

149 # 3532
Współzależność między zdolnością kiełkowania a wybranymi cechami nasion pasternaku zwyczajnego (Pastinaca sativa L.)

Określono prędkość krytyczną unoszenia, podstawowe wymiary (długość, szerokość i grubość) i masę nasion pasternaku zwyczajnego. Na podstawie dokonanych pomiarów obliczono geometryczną średnicę zastępczą, wskaźnik proporcji, wskaźnik sferyczności i masę jednostkową. Następnie przeprowadzono próbę kiełkowania nasion, sprawdzając jej efekty co 12 godzin, a każdemu z nasion przypisano odpowiednią wartość wskaźnika czasu kiełkowania. Porównano ze sobą powyższe cechy i wskaźniki wykorzystując test t dla prób niezależnych i analizę korelacji. Stwierdzono, że skiełkowane i niekiełkujące nasiona różnią się statystycznie istotnie jedynie pod względem swojej grubości. Pewną poprawę zdolności kiełkowania materiału nasiennego można uzyskać przez oddzielanie od niego nasion najlżejszych. W badanym surowcu nasiennym uzyskanie 65% zdolności kiełkowania wiązało się ze stratami nasion prawidłowo wytwarzających kiełki na poziomie ok. 27%.

150 # 3561
Zmienności i korelacja wybranych cech fizycznych pestek dyni zwyczajnej (Cucurbita pepo L.)

Określono podstawowe wymiary (długość, szerokość i grubość), prędkość krytyczną unoszenia, kąt tarcia poślizgowego i masę pestek dyni zwyczajnej, pozyskanych z czterech owoców o różnej masie. Na podstawie pomiarów obliczono objętość i gęstość każdej pestki oraz jej wskaźniki sferyczności. Współzależność między badanymi cechami i wskaźnikami oceniono na podstawie testu t dla prób niezależnych, analizy wariancji, korelacji i regresji. Stwierdzono, że cechą fizyczną o największej zmienności jest masa pestek, a o najmniejszej – ich długość. Puste i pełne pestki dyni najlepiej jest rozdzielać za pomocą separatora pneumatycznego, gdzie elementem rozdzielczym jest pionowy strumienia powietrza o prędkości ok. 5 m•s-1. Przy rozdzielaniu materiału nasiennego na frakcje jakościowe można wykorzystać jako cechę rozdzielczą długość lub masę pestek. W wyniku oddzielania najmniejszej frakcji pestek można uzyskać materiał nasienny, w którym po procesie usuwania okrywy owocowo-nasiennej znajdować się będzie ok. 95% nasion dorodnych.

51 # 1645
Metoda rejestracji i oceny rozkładu poprzecznego strat nasion podczas desykacji rzepaku

Do rejestracji strat nasion podczas desykacji rzepaku naziemnym agregatem opryskującym zastosowano lepkie sztuczne podłoża, które umieszczano w międzyrzędziach łanu rzepaku. Zastosowane rozwiązanie pozwala na określenie rozkładu poprzecznego lokalnych strat nasion i na podstawie niego źródeł ich powstawania.

52 # 813
Próba oceny strat nasion przy desykacji rzepaku preparatem Avans i Reglone

Badano rozkład i poziom strat nasion podczas desykacji rzepaku oraz strat nasion spowodowanych następczym samoosypywaniem. Do rejestracji osypywanych i osypujących się nasion zastosowano lepkie podłoża. Wykazano, że straty nasion przy desykacji rzepaku preparatem Avans są niższe niż przy desykacji rzepaku preparatem Reglone.

61 # 1168
Analiza rozkładów podstawowych cech fizycznych ziaren gryki i łuszczyn rzodkiewki świrzepy w aspekcie modelowania

W pracy przedstawiono postać i parametry dwóch typów rozkładów - liczebnościowego i masowego - trzech podstawowych wymiarów ziaren gryki i łuszczyn rzodkwi świrzepy. Wykazano, że zastosowanie przy wyznaczaniu wskaźników rozdzielania mieszanin nasion niewłaściwego typu rozkładu może być przyczyną powstania znaczących błędów obliczeniowych.

63 # 1359
Identyfikacja rozkładu poprzecznego strat nasion podczas kombajnowego zbioru rzepaku

Do rejestracji rozkładu strat nasion zastosowano lepkie sztuczne podłoża, które rozmieszczano w międzyrzędziach łanu na szerokości większej od szerokości ro-boczej kombajnu. Wyznaczono lokalne i globalne straty nasion rzepaku uwzględniając dwa warianty przygotowania plantacji do zbioru.

66 # 1309
Analiza związków masy i podstawowych wymiarów ziaren gryki i segmentów łuszczyn rzodkwi świrzepy

W pracy przedstawiono metodykę i wyniki pomiarów grubości, szerokości i długości oraz masy ziaren gryki i łuszczyn rzodkwi świrzepy. Określono związek korelacyjny i matematyczny między przyjętymi cechami. Uzyskano równania, które można wykorzystać zarówno do budowy matematycznych modeli ziaren gryki i segmentów łuszczyn rzodkwi świrzepy, jak i matematycznych modeli procesów rozdzielczych.

66 # 1284
Próba ograniczenia strat nasion rzepaku podczas zabiegów desykacyjnych

Określono wpływ dwóch rodzajów preparatów Awans Premium 360 SL oraz Reglone 200SL na straty nasion rzepaku powstałe podczas zabiegów dedykacyjnych oraz w czasie podesykacyjnego dojrzewania i zbioru. Zabiegi dedykacyjne przeprowadzono tradycyjnym agregatem naziemnym oraz wyposażając go w rozdzielacze łanu, ekran i osłony.

71 # 1434
Wpływ zabiegów desykacyjnych na dorodność i straty nasion rzepaku

Określono wpływ dwóch rodzajów preparatów Avans Premium 360 SL oraz Reglone 200 SL na masę 1000 nasion i straty nasion rzepaku powstałe podczas zabiegów desykacyjnych oraz w czasie podesykacyjnego dojrzewania i zbioru. Stwierdzono istotny wpływ rodzaju preparatu na straty i masę 1000 nasion w zebranym plonie.

W razie zauważenia błędów prosimy o kontakt: Redakcja IR